Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektronische industrie.

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordtdoor de opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
– product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
– de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
– de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
 dienst: de aanneming van werk.
Art. II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van
verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn
bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering affabriek
volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van
de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2
van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande
leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende
opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de
overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient
te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of week.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft ,(overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de
opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in
de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.
Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg
is van overmacht.

Art. VII Montage/installatie

1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn
voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in
gemonteerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door of vanwege de
opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte
gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen
rekening en risico dat:
a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verric”hten gedurende
de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht,
buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en
het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer
aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken
aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal,
gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder i
begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats
aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of
niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnamebeproeving

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als
bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen –
binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zcnder schriftelijke
en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht
te zijn geaccepteerd.

2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst
of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de
opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die
verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdracl’ltnemer nodig acht. De
overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in
tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de
overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede
indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het
product geacht te zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de
benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., alsmede
representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende
mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat
de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk
kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste
zin, van toepassing.

4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik
van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze

tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke
tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

5. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn
garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van
de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer
uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de
opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product
mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het
product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van
het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip
van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot
het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen
teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van
de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs
geschieden in 2 termijnen:
1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van
de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een
percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle
op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor
gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring respectievelijk
overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de
opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn
opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de
opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of
gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk
overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of
overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien
montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1
bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de
opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder
geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de
opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige
onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een
onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle
kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals
maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van
demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander
dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de
opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk
zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de oopdrachtnemer ter
bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke
instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de
opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde
geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen
van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd gehouden. Indien de
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot
demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet
overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan
doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke
vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de
opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen
1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantie- verplichtingen
onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom
van de opdrachtnemer.

8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of
andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een
periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de
opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden,
voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval
van overeenkomstige toepassing.
9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke
verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen
ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige
met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI
van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde
in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van
gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;-
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en
andere zaken.

4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te
stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de
opdrachtgever is uitgesloten.

Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht
is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering
van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is
hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door
hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet
worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden
om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin
begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is
deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor
diens rekening te verkopen.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de
vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele
verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement,
surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot
zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van
een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze
overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten
dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden
zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is
de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor
uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk

opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de
opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd
om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking
genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor
rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding
krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft
plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en
van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de
opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin
begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is
deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor
diens rekening te verkopen.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.

Art. XV Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid
tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de
bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of
ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een
uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden
beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de
statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd
te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

2. Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands
burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal
uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.